Educació Primària (6-12 anys)

Primària és una etapa clau per dotar els nostres alumnes de les competències bàsiques i les eines que necessitaran per consolidar l’Educació Secundària. Conèixer i viure els valors, promoure una bona relació entre iguals, fomentar l’autonomia i desenvolupar bons hàbits de conducta i d’estudi són fonamentals per aconseguir el nostre objectiu.

El nostre model pedagògic inclou diferents enfocaments (cooperatiu i col·laboratiu, científic, estudi sistemàtic, etc.) i diferents agrupacions (grup-classe, grup reduït o flexible), així com l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Tutories

El nostre equip de tutors i especialistes s’encarrega de dur a terme un ampli programa de seguiment en col·laboració amb el gabinet psicopedagògic, respectant el ritme d’aprenentatge i desenvolupament de cada alumne. Creiem que un alumne autosuficient és un alumne feliç.

Entorn humà i curricular internacional

Al nostre col·legi conviuen alumnes de més de 40 nacionalitats diferents acompanyats d’un 50% de professors estrangers (d’Anglaterra, França, Alemanya o la Xina, entre d’altres). El nostre currículum  incorpora El Cambridge International Primary Programme, el qual enriqueix de manera única l’ensenyament en aquesta etapa, sigui quin sigui l’origen del nostre alumnat. A Primària, continuem amb el mateix programa d’immersió total en anglès. A partir de 3r de Primària, introduïm la primera llengua estrangera; el francès.

Cambridge International Primary Programme

A European International School of Barcelona tenim el  ferm propòsit de proporcionar un currículum de primer ordre que, en el nivell de Primària, potenciï les habilitats i els coneixements d’anglès, matemàtiques i ciències. El programa internacional d’exàmens de Cambridge de Primària, que neix d’una de les organitzacions examinadores punteres en el món, ofereix un marc excel·lent per a l’aprenentatge en els anys de Primària i proporciona una base sòlida per al futur dels seus fills. El programa és molt rigorós i està ben estructurat, al servei dels alumnes per ajudar-los a convertir-se, amb èxit, en ciutadans del món.

El CIPP està dissenyat per a alumnes d’edats compreses entre els 5 i els 11 anys i ofereix objectius educatius per a cada curs d’Educació Primària. Els diferents nivells d’aquest programa educatiu acompanyen l’alumne des del primer curs de Primària fins a la finalització d’aquesta etapa, abans d’avançar a l’Educació Secundària Obligatòria. Un cop els alumnes hagin assolit l’últim curs de Primària realitzaran el Cambridge International Primary Checkpoint i els atorgaran el Certificate of Achievement de Primària pel Departament d’Exàmens Internacionals de la University of Cambridge.

Aquest currículum internacional no està dissenyat amb l’objectiu que els alumnes aprenguin coneixements de memòria. La seva importància radica en el desenvolupament del pensament crític i la capacitat de resolució de problemes.

  • L’anglès com a primera i segona llengua

Aquest currículum desenvolupa les habilitats de parla, audició, lectura i escriptura dels alumnes en anglès. S’ha creat en conjunció amb Cambridge English Language Assessment, basat en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), i s’utilitza en tot el món per seguir el progrés d’aprenentatge dels alumnes en anglès.

  • Matemàtiques

El marc del currículum de l’assignatura de matemàtiques explora cinc àrees de continguts: números, geometria, mesures, saber utilitzar xifres i dades i la resolució de problemes. Aquest currículum se centra en principis, patrons, sistemes, funcions i relacions perquè els aprenents puguin aplicar els seus coneixements matemàtics i desenvolupar una comprensió holística d’aquesta disciplina.

  • Ciències

Aquest currículum comprèn quatre àrees: investigació científica, biologia, química i física. La investigació científica consisteix a reflexionar sobre diferents idees, avaluar les proves, planificar, investigar i analitzar i enregistrar dades. Així mateix, la conscienciació ambiental i la història de la ciència també formen part d’aquest currículum.

Aprenentatge mitjançant projectes

Tant les exposicions orals com els Projectes Interdisciplinaris són projectes plantejats des de totes les àrees, tenint en compte la gran importància del desenvolupament integral de l’alumne. En tot moment l’objectiu primordial és assolir un desenvolupament intel·lectual, físic, artístic, científic, social, emocional i afectiu adequat. Aquests projectes es plantegen des d’un enfocament constructivista i en el marc de la teoria de les intel·ligències múltiples.

Avaluació per aprendre

Realitzem una avaluació diagnòstica, reguladora i certificadora. Fem a l’alumne partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge, ajudem a l’alumne a identificar tant els seus punts forts com els dèbils per ser eficaç en l’ús de les seves capacitats. L’observació directa i sistemàtica constitueix la tècnica principal del procés d’avaluació. L’avaluació certificadora es fa a nivell internament i externament, en l’àmbit nacional i internacional:

– En l’àmbit nacional: Competències bàsiques.

– En l’àmbit internacional: Trinity Oral exams i Cambridge Checkpoint en 6è de Primària, exàmens DELF.

Homeroom

Comencem el dia amb l’activitat de “Homeroom”: una estona en la qual els alumnes es troben amb el seu tutor, que els informa d’anuncis i activitats, els reforça les pautes ètiques de comportament i els fa comentaris sobre notícies d’actualitat. Els pensaments i actituds que cultivem en els primers minuts del dia seran decisius per enfrontar-se a una gran jornada al col·legi.

Programa d’Educació en valors

Basat en la tolerància i el respecte envers les diferents creences, aquest programa es treballa de forma transversal i també específica al “Taller de valors”  (agenda de valors) i des de “l’Àrea d’educació en valors” (Ètica o Religió)

Existeix, a més, la possibilitat de preparació per a la Primera Comunió i Confirmació a càrrec del Departament Pastoral.

Atenció a les necessitats
individuals de cada alumne

El treball conjunt amb el Gabinet psicopedagògic ens permet donar resposta a les particularitats de cada alumne, alhora que respecta el seu nivell maduratiu i el seu ritme d’aprenentatge. Disposem de “Plans individualitzats d’ampliació” (programa AACC) i de reforç (Dislèxia, TDAH,etc.)

Activitats complementàries o extra acadèmiques

Els nostres alumnes participen en diverses activitats, l’objectiu de les quals és complementar el seu procés de formació

Dues sortides culturals per trimestre. Estàncies fora de casa, actes per fomentar l’aprenentatge de continguts (Science Week, Cultural Week, Sant Jordi, Tallers literaris, Festival de Primària,etc.) Esdeveniments per promoure l’educació en valors (Assemblees, Campanyes de Nadal, Projectes solidaris, Reading buddies)

Participació en actes per impulsar la internacionalitat (Maths Quest). Xerrades a càrrec d’especialistes (Alimentació saludable, Internet segura, Educació sexual, Mediació entre iguals etc.).